[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
pathumpeo

http://www.escortbayanlariz.net/ http://www.6mv.org http://www.zv1.org izmir escort mersin escort izmir escort antalya escort Marmaris Escort Bayan ebahissitesi dumanbet https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало Melbet Зеркало

ผู้บริหาร
             
      นายพัฒนะ  งามสูงเนิน
  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

           

     นายวินัย  ยงเขตรการณ์
   รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
เมนูหลัก
สถานศึกษาสีขาว

 

  

ชื่อ : นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนิตยา สุวรรณรังค์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ศึกษานิเทศก์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสิทธิพร สุดพรหม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก : งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.นฤมล อาจน้อย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก : งาน กศจ. และ อกศจ.
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.สุธาสินี บุญส่ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
หน้าที่หลัก : การเงิน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก : วิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธนสร ศรีมาลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน้าที่หลัก : งานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวแก้วกัญญา อิ่มวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอัจฉรา หอมหวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผล
หน้าที่หลัก : ศึกษานิเทศก์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนัยนา จันตะเสน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ศึกษานิเทศก์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบุญญาภา ปานลักษณ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก : งานบุุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุทิศา กิจนิตย์ชีว์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุนิศา รักแผน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเนรมิต หงษ์น้อย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คุรุสภา
หน้าที่หลัก : ใบประกอบวิชาชีพ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางปาริชาติ ปิ่นมงคล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรัฐพงษ์ สุขสุด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบุคคล
หน้าที่หลัก : งานบุุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเบญจวรรณ ติยะศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนรินทร แขกกาฬ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มนโบายและแผน
หน้าที่หลัก : งานสารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพศวีร์ วิชาวุฒิพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก : ช่วยงานอำนวยการด้านการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มนโยบายและแผน
5 : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
6 : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการลูกเสือ
7 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
8 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : คุรุสภา
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
s12